Ola Sol Beach Restaurant

Investor: MIK Group
Address: Zone 1, Bai Truong Complex, Duong To Commune, Phu Quoc Island, Kien Giang Province
Package: Design and build
Renovation Project size: 02 floors constructed in Sol Beach House Phu Quoc

Contract value: USD 260.000($)
Completion time: End of June 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *