Bosch’ Boardroom

InvestorRobert Bosch (Vietnam) Co. Ltd.
AddressNo.8 St, Long Thanh Industrial Zone, DN Province, Vietnam
PackageDesign and build
Contract valueEUR (Private)
Completion timeEnd of September 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *